City
Averbode
Section
TWS
Information
Clubstation en basisstations van verschillende harec leden zullen gebruikt worden. info doorgegeven aan UBA Club station info: Yaesu FT-5000 antenna's 6m to 160m 8 elm 6m 5elm 10-12-15-17-20 3elm 30-40 Rotary dipole 80m L 160m

Logbook

Worked Report TX Report RX Frequency Band Mode Date
RD3M 59 59 14.26 MHz 20m SSB 2018-05-31
RZ7K 59 59 14.26 MHz 20m SSB 2018-05-31
IU8DON 59 59 14.26 MHz 20m SSB 2018-05-31
UA9JFD 59 59 14.26 MHz 20m SSB 2018-05-31
CT1CIH 59 59 14.26 MHz 20m SSB 2018-05-31
ON6DK 59 59 14.26 MHz 20m SSB 2018-05-31
F2EE 59 59 14.26 MHz 20m SSB 2018-05-31
R1DX 59 59 14.26 MHz 20m SSB 2018-05-31
R3KED 59 59 14.26 MHz 20m SSB 2018-05-31
YO5PSN 59 59 14.26 MHz 20m SSB 2018-05-31
View OT70TWS's full logbook